Construcció d'un edifici plurifamiliar a Vallirana

Des de fa unes setmanes s’està executant l’estructura d’un edifici plurifamiliar compost per un aparcament soterrat i Planta Baixa + 3 pisos sobrerrasant.

La complexitat de la seva estructura ha estat el disseny i execució del seu soterrani, ja que tractant-se d’una finca entre mitgeres i construint un soterrani, els fonaments dels veïns queden per sobre dels nous. S’ha hagut d’executar per dames, amb apuntalaments provisionals i amb certa lentitud, per permetre al formigó assolir una resistència mínima per poder col·laborar estructuralment. Un cop formigonat i endurit el sostre del Soterrani, consistent en una llosa massissa, l’estructura “en caixa” és molt segura, ferma i resistent, i les obres poden accelerar continuant amb pilars d’acer i formigó armat i forjats reticulars.

Fotos: LAOS arquitectura

Altres entrades