Nou projecte, nova fonamentació

L’inici d’una projecte d’obra nova comporta, en la majoria de casos, començar pels treballs d’excavació. En funció del tipus d’edifici i estructura portant i del terreny que es tingui, les solucions pels fonaments implicaran major o menor moviment de terres i durada d’aquesta tasca.

El projecte que estem iniciant -el de les imatges- és l’ampliació d’un habitatge unifamiliar situat sobre un terreny de reblert desnivellat, amb l’estrat resistent inclinat a una cota variable entre 1 i 3 m de profunditat respecte la cota interior del futur habitatge. La solució proposada, deguda a l’estructura de murs de fàbrica de maó ceràmic, ha estat una sabata contínua recolzada sobre pous puntuals de fonamentació de profunditat variable.

És, en qualsevol cas, un moment il·lusionant amb molta activitat a l’obra, de constants i vistosos canvis i que tot tècnic visita amb gran dedicació, i és que d’aquest moment en depenen molts factors posteriors. Caldrà replantejar amb gran precisió l’estructura i els eixos principals sobre la plataforma horitzontal de treball, i emplaçar els pous i comprovar l’ordre d’execució de l’excavació per tal que la maquinària tingui lloc suficient per maniobrar, excavar i retirar les grans quantitats de terres que s’extrauran. Caldrà evitar descalçar fonaments propers i deixar buits oberts les mínimes hores possibles, evitant, per poc que es pugui, els caps de setmana

Un cop feta l’excavació gran, es netejaran manualment les rases de terreny alterat sense entrar dins els forats, i es reomplirà de formigó pobre aprofitant per omplir el gruix del formigó de neteja sota fonament continu, de manera que amb una sola formigonada s’hauran fet dues tasques i eliminat gran part del “mínim” risc que es té amb els pous oberts. En qualsevol cas, el projecte i l’execució han de garantir la seguretat per davant de tot.